Ericakrant

Voorwoord schoolkrant Ericaschool december 2018

schoolkrant 2018.pdf bestanden download

De maand december is, op het moment van verschijnen van deze schoolkrant, volop gaande met plezierige schoolweken rondom het Sinterklaasfeest en de sfeervolle aanstaande Kerstdagen.

Vrijdag 21 december is de laatste schooldag van kalenderjaar 2018 en begint het aftellen naar 2019.

Het huidige schooljaar is begonnen op maandag 27 augustus met een grote instroom van nieuwe leerlingen: 20 jonge(re) leerlingen hebben hun weg gevonden in de groepen van de SO-afdeling en 11 oudere leerlingen in de groepen van het voorgezet speciaal onderwijs binnen de VSO-afdeling van de Ericaschool.

Dit alles vraagt veel inzet en organisatie van alle betrokkenen binnen de Ericaschool, maar vormt tegelijkertijd iedere schooldag een zinvolle uitdaging om met positieve energie en enthousiasme het benodigde speciaal onderwijs voor de nieuwe en “zittende” leerlingen op school in goede banen te leiden.

Woensdag 28 november was de dag van “de winterrapporten”. Het was vanaf de middaguren tot in de late avond een komen en gaan van heel veel ouders en verzorgers om informatie en uitleg te krijgen door de leerkrachten over het leren en functioneren van hun dochter of zoon in de groepen van de Ericaschool. De rapporten van de leerlingen bestaan hiervoor uit twee gedeelten: het eerste deel bestrijkt de periode tot de kerstvakantie, het tweede deel bestrijkt de periode vanaf januari 2019 tot de zomervakantie.

Na de herfstvakantie is een start gemaakt met bouwwerkzaamheden op het grasveld dat grenst aan het plein van de VSO-afdeling van de Ericaschool.

Sinds de afrondende werkzaamheden op vrijdag 30 november kan een start gemaakt worden met het plan van inrichting en op stapel staande interne verhuisactiviteiten.

Voorop hierbij staat dat er een prachtig nieuw gebouw is verrezen waar we als Ericaschool erg blij mee kunnen zijn.

De oudste leerlingen van VSO 4 en betrokken collega’s zullen als eersten in het nieuwe jaar gebruik gaan maken van de lokalen van deze fraaie locatie op het schoolterrein van de Ericaschool.

Het draaiboek voor de verdere ingebruikneming wordt vanaf januari 2019 weloverwogen ter hand genomen.

Alle groepen met hun leerkrachten en klassenassistentes van de Ericaschool worden in de komende periode na de kerstvakantie in de gelegenheid gesteld om een kijkje te gaan nemen in de fraaie ruimtes van het nieuwe bijgebouw. De uitnodiging hiervoor volgt!

Op een later moment in de eerste maanden van 2019 wordt het gebouw officieel geopend in aanwezigheid van de leerlingen van het VSO, belangstellende ouders en genodigden vanuit de gemeente Vlaardingen. Daarnaast worden betrokkenen uitgenodigd die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de realisatie van het nieuwe gebouw.

Tot slot van dit voorwoord worden alle lezers van deze schoolkrant, ouders, verzorgers en andere belangstellenden prettige feestdagen toegewenst en een in alle opzichten voorspoedig 2019!

Alle leerlingen zijn op maandag 7 januari weer van harte welkom om uitgerust en wel met het nieuwe kalenderjaar van start te gaan!

Namens alle collega’s van de Ericaschool,

Gert-Jan van Aalten,

Adjunct-directeur