Het Voortgezet Speciaal Onderwijs is er voor kinderen van 12 tot 20 jaar
Binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bereiden we leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Dat doen we met onderwijs op maat, waar binnen iedere leerling zich maximaal kan ontplooien. Leerlingen gaan met zelfvertrouwen en trots een mooie toekomst tegemoet.
In het VSO vinden zeer moeilijk lerende leerlingen van 12 tot 20 jaar oud de beste plek. Zij krijgen les op hun eigen niveau, in kleine groepen en met intensieve ondersteuning. Zo werken we met iedere leerling toe naar het uitstroomprofiel dat het beste past bij zijn of haar mogelijkheden. Dat kan zijn: vervolgonderwijs, de (beschermde) arbeidsmarkt of dagbesteding.

Leren
We werken opbrengstgericht en dagen leerlingen uit. Dat doen we met leerlijnen en methoden die speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld. Leerlingen krijgen vakken als rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Toegespitst op hun eigen tempo en niveau. Ook sociale vaardigheden krijgen aandacht. Dat varieert van leren om geduld en respect voor elkaar te hebben, tot het oefenen van een sollicitatiegesprek of spreekbeurt.

Arbeidstoeleiding
Met praktijkvakken doen leerlingen kennis en vaardigheden op die bijdragen aan zijn of haar zelfstandigheid. Ze volgen lessen in koken en catering, schoonmaken, groenvoorziening en algemene technieken.
Stages zijn een belangrijk onderdeel van ons VSO. Leerlingen in VSO 3 en 4 maken kennis met verschillende werksituaties. Tijdens deze stages doen ze niet alleen praktische, maar ook sociale vaardigheden op. Zoals klanten helpen en omgaan met collega’s. Bovendien bevorderen de stages de integratie van onze leerlingen in de maatschappij.

Wennen en oriënteren
Voorafgaand aan de groepsstage volgen leerlingen de cursus ‘Op weg naar werk’. In VSO 3 starten we met oriënterende groepsstages. Onder begeleiding van een leerkracht maken de leerlingen kennis met het werk in de sectoren: schoonmaak, groenvoorziening, catering of detailhandel.
In VSO 4 lopen de leerlingen individueel stage.

Van stage naar baan
Voor iedere leerling zoeken we reële stages. Dat wil zeggen: stages die aansluiten bij de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling. Maar ook zoveel mogelijk stages met toekomstperspectief, zodat leerlingen na hun schoolperiode aan de slag kunnen. Dat kan zijn in de vrije arbeidssector, een participatiebedrijf of bij dagcentra. De individuele stage in VSO 4 noemen we daarom een plaatsingsstage. We bouwen de stageduur steeds een stukje uit: eerst 1 dag, dan 2 dagen, later 3 dagen. Zo verkleinen we de overgang tussen school en werk.
Alle stages worden intensief begeleid door onze docenten. Dat is wel zo veilig voor de leerlingen, maar ook prettig voor de praktijkbegeleiders. Met elkaar bereiden we alle leerlingen optimaal voor. Zo vindt aan het einde van de schoolperiode iedere leerling een eigen plek in de maatschappij.