De ouders of verzorgers hebben binnen onze school de mogelijkheid om mee te praten over allerlei zaken die binnen de school plaatsvinden. Deze inspraak vindt plaats binnen de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Daarnaast is een Ouderpanel opgericht.

Ouderpanel
Sinds november 2014 is er een ouderpanel, dat bestaat uit 10 ouders. Tweemaal per jaar worden schoolse zaken met deze groep besproken en geëvalueerd.

MR/OR (medezeggenschapsraad/ouderraad)

Samenstelling:

Oudergeleding:

  • Mevr. C. Blijdorp
  • Dhr. R. de Koning
  • Mevr. E. Janssens
  • Mevr. M. Bot
  • Mevr. P. Sauren

Personeelsgeleding:

  • Mevr. L. van der Lugt (voorzitter)
  • Mevr. T. Valstar
  • Dhr. Robart

Penningmeester:

  • Mevr. E. Janssens

 

Elk jaar onderzoekt de Ericaschool haar eigen kwaliteit. Om hier goed zicht op te krijgen vullen ouders een vragenlijst in. De resultaten hiervan kunt u hieronder vinden.

samenvatting WMK VSO samenvatting WMK SO