Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs kunnen leerlingen op het (speciaal)basisonderwijs en het praktijkonderwijs, die problemen hebben met leren, extra ondersteund worden. Deze ondersteuning, ook wel een arrangement genoemd, kan door de Ericaschool ambulant (extern) worden verzorgd in opdracht van de samenwerkingsverbanden en op verzoek van de betreffende scholen en ouders. De ambulante begeleiding richt zich op de organisatie van de school, het team, de leerkracht en de leerling. Observeren, diagnosticeren en ondersteunen zijn onze werkzaamheden ten dienste van het reguliere onderwijs.

Als het voor een leerling beter is om op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs geplaatst te worden, gaat dit altijd in samenspraak met ouders en het ondersteuningsteam van de desbetreffende school. Voor een arrangement en plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring van een Samenwerkingsverband nodig. Voor het SO is dat het Samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat Past’ en voor het VSO is dat het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord-VO.
Om uw kind de best mogelijke zorg te bieden, wordt zijn of haar ontwikkeling bij de Ericaschool continu gevolgd. Op onze school worden leerlingen geplaatst uit de regio Nieuwe Waterweg-Noord, die zeer moeilijk lerend zijn. Het uitgangspunt in ons beleid is al jaren ‘gewoon waar mogelijk, speciaal waar noodzakelijk’. Maatwerk dus! Het belang van de leerling staat altijd voorop.