Uw kind kan pas worden toegelaten op de Ericaschool na het verkrijgen van een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring. In deze regio zijn twee samenwerkingsverbanden, die kinderen beoordelen en de toelaatbaarheidsverklaring kunnen afgeven. De SO afdeling (leerlingen in de leeftijd 4-12 jaar) valt onder de Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen, Maassluis ‘Onderwijs dat past’. De VSO afdeling (leerlingen in de leeftijd van 12-20 jaar) valt onder de Stichting Samenwerkingsverband Stichting Voortgezet Onderwijs Nieuwe Waterweg Noord.

Procedure toelating
Wanneer de school van uw kind of uzelf merkt, dat uw kind moeilijkheden heeft met leren, onderneemt de oude school diverse stappen. Eventueel is uw kind op de oude school getest en geobserveerd in de klas. Daarnaast gaat de oude school in overleg met het Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs of Voortgezet Onderwijs in verband met de toelaatbaarheidsverklaring. Uiteraard bent u ondertussen van harte welkom voor een rondleiding op onze school. Zodra de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, worden de gegevens van uw kind opgevraagd bij de oude school. Indien nodig wordt aanvullend psychologisch, pedagogisch en/of didactisch onderzoek gedaan. U brengt met uw kind een bezoek aan de schoolarts en schoolmaatschappelijk medewerker. Het Ondersteuningsteam stelt op basis van de uitkomsten van de onderzoeken een eerste ontwikkelingsperspectief op met daarin belangrijke informatie waarmee uw kind van start gaat.

Elke week worden er groeps- en leerling besprekingen gehouden, die richtinggevend zijn voor het werken in de klas. Ouders of verzorgers worden met regelmaat op school uitgenodigd om de ontwikkeling van hun zoon of dochter te bespreken.
Voor verdergaande vragen wordt vanuit het Ondersteuningsteam zo nodig afgestemde hulp of ondersteuning georganiseerd (orthopedagoog, psycholoog, interne begeleiders, logopediste, directie) en eventuele hulp van buiten de school zoals Stichting MEE, Centrum voor Consultatie en Expertise en Lucertis ingeroepen. Verlenging van de toelaatbaarheidsverklaringen voor het vervolg van Speciaal Onderwijs wordt in samenspraak met de samenwerkingsverbanden geregeld.
Soms verlaat een leerling tussentijds de Ericaschool om zijn of haar opleiding te vervolgen bij een andere vorm van onderwijs. In de basisschoolleeftijd is soms uitstroom naar het Speciaal Basisonderwijs mogelijk.

Onderwijsdatpast         NieuweWaterwegNoord